سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
چاپ
فهرست مطلب
سایتهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران
دیگر دانشگاه ها
تمامی صفحات

 

 

 

 

 

http://www.azad.or.ir/

سازمان مركزي دانشگاه آزاد

http://www.iau-astara.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

http://www.abarkoohu.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابرکوه

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

http://www.iau-arak.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

http://www.iaua.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

http://www.ardestan-iau.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

http://www.iaurmia.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

http://www.iauestahban.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

http://www.iiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

http://www.iauanar.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار

http://www.iau.ahvaz.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

http://www.azadbabol.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

http://www.iau-baft.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت

http://www.bafghazad.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

http://www.bojnourdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

http://www.iau.borujerd.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

http://www.bonabiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

http://www.iauba.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

http://www.iauboushehr.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

http://www.iaubehbahan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

http://www.iau-birjand.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

http://www.iaupmogan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد مغان

http://www.tiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

http://www.torhiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي

http://www.azad.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

http://www.iaunt.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

http://www.iauctb.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

http://www.jahrom.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

http://www.jiroft.iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جیرفت

http://www.iaukhomein.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين

http://www.iaukhsh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

http://www.khuisf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

http://www.khoyiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

http://www.iaudarab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب

http://www.damghan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

http://www.lldehaghan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

www.roudheniau.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

http://www.iau-zarand.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

http://www.azu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

http://www.iausari.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری

www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

www.iaus.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

www.iausepidan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان

http://www.sarabiau.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

http://www.semnaniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

www.iausanandaj.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

http://www.iausk.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان

www.iau-shahrood.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

http://www.iausr.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرری

http://www.iaush.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

www.iau133.8m.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

www.iaumajlesi.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرمجلسی

http://www.iaushiraz.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

http://www.iau-shirvan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

www.iau.tabas.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي اباد كتول

http://www.falavarjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

http://www.iauf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد

www.qazviniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

www.azad-qom.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

www.iauq.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

http://www.iauk.net/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون

www.kiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

www.iauk.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

http://www.iau-kermanshah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

http://www.iaug.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

www.gorganiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

http://www.iau-garmsar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

http://www.iau-gonabad.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد

http://www.iaularestan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان

http://www.mau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

http://www.miau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

www.mashdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

http://www.iau-myianeh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

http://www.maybod.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد

http://www.naeiniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين

www.iaun.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحدنجف آباد

www.neyshabur.ws/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

www.varaminuniversity.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا

http://www.iauh.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

http://www.iauyasooj.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

www.iauyazd.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد