سه شنبه , ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
توقف پذيرش دانشجو در 12 رشته علوم انساني و هنر چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۵۶
مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي گفت: بر اساس برنامه ، سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين است که پذيرش 12 رشته دانشگاهي را به ويژه در علوم انساني و هنر مسکوت نگه دارد تا سرفصل هاي دروس آنها که مدتهاست تغييري نکرده بازنگري شود.
ابوالفضل حسني در گفت و گو با مهر افزود: سرفصل هاي هيچ يک از دروس دانشگاهي حذف نمي شود اما با توجه به اينکه برخي از دروس بيش 20 سال از آخرين بازنگري آنها گذشته سياست ما تغيير در سرفصل هاي دروس اين 12 رشته است.
وي مديريت ، علوم اجتماعي ، سياسي، حقوق و روانشناسي را برخي از اين رشته هاي عنوان کرد و گفت: با توجه به اين تصميم اگر دانشگاهي بخواهد اين رشته ها را تأسيس کند پذيرش دانشجو براي اين دانشگاهها در اين رشته ها منوط به بازنگري سرفصهاي دروس خواهد بود.
مدير کل دفتر شوراي گسترش آموزش عالي گفت: پذيرش در ساير دانشگاه ها نيز به شرط تغيير و بازنگري سرفصل ها تمديد مي شود.
وي با بيان اينکه از هفته آينده کميته هاي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم کار خود را آغاز مي کنند ، گفت: دانشگاه ها بازنگري را پيشنهاد مي کنند و ما در شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهادات را بررسي مي کنيم.
حسني با اشاره به بازنگري سرفصل هاي دروس فني و مهندسي اظهار داشت: در اين رشته ها نيز به استاد درس جديد داده نمي شود تا دروسي که بيش از 5 سال بازنگري نشده است را بازنگري کند.
مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي گفت: اولويت هاي اصلي براي بازنگري با درس هايي است که بيش از 10 سال بازنگري نشده اند. همچنين اين بازنگري با رويکرد علم و دانش روز و بومي کردن صورت مي گيرد.